Beste wandelsporter,

Fijn dat je bij OLAT wandelt of komt wandelen.

OLAT is een wandelsportvereniging met circa 1000 aangesloten leden, maar er zijn bij wandelevenementen ook veel niet-leden en wandelaars van collega wandelsportverenigingen. Jaarlijks wandelen er bij Olat ongeveer 10.000 wandelaars bij alle activiteiten die OLAT organiseert.
Gelukkig kennen we nauwelijks vervelende incidenten, maar we willen als bestuur van OLAT toch uitdragen dat OLAT tevens staat voor een Sociaal Veilig Wandelsport Klimaat.
Daarom hebben we met elkaar een aantal gedragsregels afgesproken. Wij verwachten van je dat jij je aan deze regels houdt. In het blauwe kader kunt u lezen welke regels dit zijn.

We hebben niet alleen gedragsregels opgesteld voor onze wandelaars, maar ook voor onszelf als bestuur en voor onze vrijwilligers. OLAT doet er alles aan om jou een veilige wandelomgeving te bieden.

Help jij hier ook aan mee? Dank je wel.

Mocht je toch te maken krijgen met ongewenst gedrag in welke vorm dan ook, dan stellen wij het op prijs als je dit bij ons meldt.
Dat kan anoniem, via één van de bestuurders of via de door OLAT aangestelde Vertrouwens Contact Persoon (VCP). Niets van wat je met de bestuurder of de VCP bespreekt, wordt naar buiten gebracht zonder dat je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Een bestuurder of de VCP is wel verplicht anoniem melding te maken van een gemeld incident.


De VCP is geschoold door NOC*NSF , voldoet aan het door NOC*NSF opgesteld functieprofiel en kan voor een eerste opvang zorgen. Dit omvat:
- Hoort incident aan 
- Bespreekt met jou wat in voorkomende situatie wenselijke c.q. noodzakelijke actie (s) kunnen zijn. In alle gevallen beslis jij wat er gebeurt en wat er wel/niet wordt gemeld aan het bestuur van OLAT
- Brengt jou zo nodig in contact met hulpverlenende instanties/vertrouwenspersoon
- Maakt(anoniem) melding  van het incident aan het bestuur van OLAT. Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging en moet kunnen beoordelen of ook actie vanuit het bestuur wenselijk of noodzakelijk is
- De VCP is verplicht een kort verslag op te stellen. Het zal, voordat dit wordt doorgezonden aan het bestuur, altijd eerst ter goedkeuring aan jou worden voorgelegd

De Vertrouwenscontactpersoon van OLAT is Corry Nooyens.
U kunt haar bereiken via:
e-mail noosreptcatnocsnewuortrev.[antispam].@olat.nl of telefonisch 06-51747572

Gedragsregels voor wandelaars onderling

De wandelaar draagt bij aan een omgeving en een sfeer waarbinnen andere wandelaars zich veilig voelen.

1. De wandelaar bejegent de andere wandelaars met respect en op een zodanige wijze, dat niemand in zijn/haar waardigheid wordt aangetast 
2. De wandelaar onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover andere wandelaars
3. Een wandelaar mag een andere wandelaar niet tegen de wil op een zodanige wijze aanraken dat deze persoon de naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten
4. De wandelaar zal een andere wandelaar geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling seksuele tegenprestaties te verlangen
5. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van degene die ongewenst gedrag vertoont zich te realiseren dat er mogelijk sprake is van ongewenst gedrag binnen de hier aangegeven kaders